Turniej KOSZYKÓWKI 3X3

Klub Sportowy Wanda Kraków zaprasza do udziału w turnieju KOSZYKÓWKI 3X3

REGULAMIN

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3X3

Hala KS Wanda ul. Odmogile1b

1. ORGANIZATOR:

Klub Sportowy Wanda Kraków

2. CEL IMPREZY:

– popularyzacja gry w koszykówkę wśród mieszkańców Krakowa i okolic

– integracja społeczeństwa

– organizacja aktywnego wypoczynku

3. TERMIN: 06.05.2024 – 16.06.2024

Godz. Od 15.04.2024 do 30.04.2024

Godz. 12.30 – rozgrywki kat. Open

4. MIEJSCE: HALA KS Wanda

Kraków ul. Odmogile 1b

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

5.1. Udział w turnieju płatny 250 złotych od drużyny zgłoszonej

5.2. Turniej rozgrywany w kategorii:

– open

5.3 Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa / nie ma możliwości dopisywania

dodatkowych zawodników /

5.4. Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz wszelkie

formalności związanych z uczestnictwem w turnieju (wypełnienie druków, itp.)

5.5. Drużyny składające się z niepełnoletnich zawodników musza posiadać

pełnoletniego opiekuna / rodzica/ trenera, który bierze odpowiedzialność za

zawodników podczas trwania turnieju oraz zgody rodziców na uczestnictwo w

zawodach ( załącznik nr 2)

5.6. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w

przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego

uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu

danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są

upoważnieni do gry.

5.7. Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan w dniach 15.04.2024 do 30.04.2024 przez email kswanda.krakow@wp.pl

5.8. Szczegółowe informacje: Przemysław Stawarz tel. 501639401

6. SYSTEM ROZGRYWEK

6.1 Rozgrywki prowadzone są w jednej kategorii open, terminarz i plan rozgrywek zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów

– open

Wg. harmonogramu:

12.00- zgłoszenia

12.30- rozpoczęcie rozgrywek

6.2. Eliminacje – system grupowy( planowany system rozgrywek zależy od ilości zgłoszonych druzyn)

– o podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie

– o kolejności miejsc w grupach decyduje

– większa ilość zwycięskich meczów

– wynik bezpośredniego meczu

– korzystniejsza różnica punktów

6.3. Finały – system pucharowy.

7. ZASADY GRY:

7.1. Mecze rozgrywane są na Hali KS Wanda

7.2. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych drużyn

składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju, a zakończyć mecz

posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.

7.3. Każdy uzyskany kosz to 1 punkt. Za kosz uzyskany z dystansu ( zza linii od kosza

6,75 m tzw. linii dystansowej zalicza się dwa punkty.

7.4. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 21 punktów lub przez 10 minut

ciągłej gry.

7.5. W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś

z drużyn 21 punktów mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany

przez drużyny w czasie 10 minut.

7.6. Jeżeli wynik jest nierozstrzygnięty na koniec regularnego czasu gry, rozgrywa się

dogrywkę. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce wygrywa

mecz.

7.7. Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie

własnej drużyny jest dozwolona.

7.8. Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas

w trakcie meczu.

7.9. Mecz sędziuje sędzia, wyznaczony przez organizatora.

7.10. Każda drużyna ma prawo starać się o zwycięstwo najlepiej jak potrafi, ale musi

te starania realizować w duchu sportowego współzawodnictwa i fair play. Jakkolwiek

umyślne lub powtarzające się pogwałcenie tej współpracy, bądź ducha i intencji

niniejszego przepisu , potraktowane zostanie jako faul techniczny.

7.11. Członek drużyny nie podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostanie

ukarany dwoma faulami technicznymi.

7.12. Faul techniczny zalicza się do fauli drużyny. Przeciwnikom zostaje przyznany 1

rzut wolny.

7.13. Pierwszy faul niesportowy zawodnika karany jest dwoma rzutami wolnymi bez

posiadania piłki. Jeżeli pierwszy faul niesportowy zawodnika zostaje popełniony na

zawodniku będącym w akcji rzutowej i rzut jest celny, kosz zostaje zaliczony, a

dodatkowo przyznaje się 2 rzuty wolne.

7.14. Drugi faul niesportowy zawodnika karany jest dwoma rzutami wolnymi i

posiadaniem piłki. Jeżeli drugi faul niesportowy zawodnika zostaje popełniony na

zawodniku będącym w akcji rzutowej i rzut jest celny, kosz zostaje zaliczony, a

dodatkowo przyznaje się 2 rzuty wolne i posiadanie piłki.

7.15. Wszystkie faule niesportowe liczone są jako 2 faule przy obliczaniu fauli

drużyny.

7.16. Zawodnik podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostanie ukarany

dwoma faulami niesportowymi.

7.17. Faul drużyny, to faul osobisty, techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący,

popełniony przez zawodnika lub zmiennika. Drużyna podlega karze za faule drużyny,

po tym jak popełniła 6 fauli drużyny w regularnym czasie lub dogrywce. Faule 7., 8. i

9 karane są dwoma rzutami wolnymi. Dziesiąty faul drużyny i wszystkie kolejne faule

drużyny karane są dwoma rzutami wolnymi i posiadaniem piłki

8. NAGRODY:

8.1. Puchar, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych drużyn, dla kolejnych

dyplomy.( pula nagród 2000 złotych)

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

9.1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania

koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

9.2. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny

posiadać ważne badania lekarskie, potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i

wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, urazy i koszty leczenia wynikłe w trakcie

trwania rozgrywek. Zawodnicy winni posiadać stosowne ubezpieczenie.

9.3. Uczestniczy zawodów (lub ich prawni opiekunowie) przy zgłoszeniu w karcie

startowej swojego udziału w lidze deklarują że świadomie i dobrowolnie wyrażają

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku i wyniku w

celu promowania imprezy teraz i w przyszłości przez KS Wanda Kraków ul Odmogile 1b

w ramach organizowanych zawodów. Oświadczają, że zostali

poinformowani, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz

ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania

przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

moich danych oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda obejmuje przetwarzanie następujących

danych osobowych: imię i nazwisko, data ur., adres e-mail, numer telefonu, wizerunek.

Administrator danych: KS Wanda Kraków ul. Odmogile 1b informuje, że dane

osobowe uczestników zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji w

szczególności do: sporządzenia listy uczestników, protokołu meczowych, listy odbioru

nagród, opracowania plakatów, banerów, przygotowania materiałów prasowych,

utworzenia galerii zdjęć na stronach internatowych, przygotowania materiału

audiowizualnego, kontaktu z uczestnikami i opiekunami.

W KS Wanda Kraków został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,

z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych za

pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail:

kswanda.krakow@wp.pl

Informujemy, iż Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym na

jego zlecenie prasie, telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia oraz

w przypadku złamania prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na

podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9.4.. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku

istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w

regulaminie.

9.5. Uczestnicy zawodów przystępujący do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i

akceptują jego założenia

9.6..Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada

/-/ Przemysław Stawarz